Hotline:0243.997.5959; 0917.751.668 | Khiếu nại/Phản hồi: 0917.751.668

INTRODUCTION

INTRODUCTION TO CENTER OF QUALITY CERTIFICATION (CQC)

The Vietnam Union of Science and Technology Associations (VUSTA) was established under Decision No. 121 BT dated July 29, 1983 of the Council of Ministers (now known as the Government) of the Socialist Republic of Vietnam. VUSTA has been built and developed for over 30 years, it has two-thirds of leading scientists both at home and abroad. VUSTA has become a large political and social organization and has operated in 63 provinces and cities directly under the central government.

Center of Quality Certification (CQC), a science and technology organization directly under the Vietnam Union of Science and Technology Associations (VUSTA), was established under Decision No. 1250/QD-LHH.

Its Registration Certificate 107, code 86/CN-TDC has been issued by Directorate for Standards, Metrology and Quality.

Its Certificate of Scientific and Technological Activities No. A-2006 has been issued by the Ministry of Science and Technology

– Providing scientific and technological services such as training, technology transfer, certification of management systems and certification of products conformable to standards, domestic and foreign regulations; providing services for verification, assessment and calibration; training and improving qualifications in the above research fields.

– Cooperating with individuals and organizations both at home and abroad to fulfill functions and tasks of the Center.

Name in Vietnamese:  TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

Name in English:  Center of Quality Certification – (Abbreviation:  CQC)

Head office:    House No. 4, 20 Alley, 124 Lane, KhuongTrung, ThanhXuan District, Hanoi

Transaction office in Northern Vietnam: No.14, 379/23 Alley, 2 Lane, Quan Ngua Street, Lieu Giai Ward, Ba Dinh District, Hanoi City 

Transaction office in Southern Vietnam: No. 13, Luu Nhan Chu, Ward 5, Tan Binh District, Ho Chi Minh City

Telephone: 0243.997.5959; 0917751668

Email: chungnhancqc@gmail.com

Main products: CQC provides organizations and businesses with the following scientific and technological products:

  • Assessment and certification of management systemsconformable to standards ( ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 22000:2018;  ISO 13485:2016 ; HACCP codex)
  • Assessment and certification of product quality conformable to standards;

CQC has leading Vietnamese experts with experience, professional knowledge and understanding of career, develops  quality assessment of domestic and foreign organizations and continues striving for mastery, innovating the Center and improving operational efficiency in order to make more substantial contributions to industrialization and modernization in Vietnam

GIỚI THIỆU VỀ TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG – CQC

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) được thành lập theo Quyết định số 121 BT ngày 29/7/1983 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đến nay, trải qua hơn 30 năm xây dựng và phát triển, nơi hội tụ của 2/3 các nhà khoa học đầu ngành trong và ngoài nước, Liên hiệp Hội Việt Nam đã trở thành một tổ chức chính trị – xã hội lớn, hoạt động trên 63 tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương.

GS.Viện sỹ viện Hàn lâm Nga, Tiến sỹ khoa học Đặng Vũ Minh, Ông nguyên là Chủ tịch Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Việt Nam – Chủ tịch Liên Hội Việt Nam khóa VI (2010-2015) và khóa VII (2015-2020).

Trung tâm Chứng nhận chất lượng (CQC) là Tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ trực thuộc Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam được thành lập theo Quyết định số 1250/QĐ-LHH.

Được Bộ Khoa học và Công nghệ Cấp giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ số A-2006.

– Cung cấp các dịch vụ khoa học và công nghệ như: Đào tạo, chuyển giao công nghệ, Chứng nhận Hệ thống quản lý, chứng nhận sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn, các quy định trong nước và quốc tế; Thực hiện các dịch vụ về kiểm định, giám định, hiệu chuẩn, thử nghiệm; Đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn trong các lĩnh vực nghiên cứu nêu trên.

– Hợp tác với các tổ chức, cá nhân ở trong và ngoài nước để thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm.

Tên gọi bằng tiếng Việt: TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

Tên viết bằng tiếng Anh: Center of Quality Certification – (Tên viết tắt: CQC)

Trụ sở: Số nhà 4, ngách 20, ngõ 124, Khương Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

VPGD miền bắc: Số 21-23 Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.

VPGD miền nam: Số 13 Lưu Nhân Chú, Phường 5, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 0243.997.5959; 084.210.1188                          Email: chungnhancqc@gmail.com

Các sản phẩm chínhCQC cung cấp cho các tổ chức, doanh nghiệp các dịch vụ khoa học công nghệ sau:

  • Đánh giá và chứng nhận Hệ thống quản lý phù hợp tiêu chuẩn;
  • Đánh giá và chứng nhận chất lượng sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn.

CQC là nơi hội tụ đội ngũ chuyên gia hàng đầu Việt Nam với kinh nghiệm, chuyên môn, sự thấu hiểu nghề nghiệp cùng sự trưởng thành trong công tác đánh giá chất lượng từ các tổ chức trong và Tổ chức nước ngoài, sẽ tiếp tục phấn đấu, đổi mới tổ chức và nâng cao hiệu quả hoạt động để cống hiến nhiều hơn và có hiệu quả hơn cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nước nhà.

质量认证中心CQC简介

越南科学技术协会联盟(越南联盟)根据越南社会主义共和国部长会议(现政府)于1983年07月29日颁布的第121BT号决定成立。到目前为止,经过30多年的建设和发展,越南联盟已经成为一个极具规模的社会政治组织,遍布直属中央政府的63个省/市。

质量认证中心(CQC)是根据第1250 / QD-LHH号决议成立的越南科学技术协会联盟下属的科技服务机构。

获质量测量总局颁发编号86 / CN-TDC的107证书

获科技部颁发编号A-2006科技活动登记证书

  • 按照国内外标准、法规、规章提供培训、技术转让、管理体系认证、产品认证等科技服务;提供检验、鉴定、校正及测试服务;为提高上述研究领域的专业资格而进行的培训。
  • 与国内外组织和个人合作,完成中心的职能和任务

越南语名称:TRUNG TÂM CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG (质量认证中心)

英语名称:Center Of Quality Certification – (简称:CQC)

总部:河内青春郡姜忠街124巷20单元4号

北部交易文房:河内巴亭郡玉庆坊阮工欢街21-23号

南部交易文房:胡志明市新平郡第五坊刘仁叔街13号

电话:02439975959;0842101188

Email: chungnhancqc@gmail.com

主要产品:CQC为组织和企业提供以下科技服务:

  • 评估和认证符合标准的管理体系;
  • 对符合标准的产品质量进行评估和认证

质量认证中心是由在越南具有经验、专业知识、行业理解及熟练的国内外质量评估工作的领先专家组成的团队,将继续努力,更新组织,提高运作效率,为国家的工业化和现代化事业作出更多的有效贡献。

Hotline/Zalo: 0917.751.668

var Tawk_API=Tawk_API||{}, Tawk_LoadStart=new Date(); (function(){ var s1=document.createElement("script"),s0=document.getElementsByTagName("script")[0]; s1.async=true; s1.src='https://embed.tawk.to/5f869fd22901b92076933f67/default'; s1.charset='UTF-8'; s1.setAttribute('crossorigin','*'); s0.parentNode.insertBefore(s1,s0); })();